• مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-300
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 120,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 125 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 9 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-300A
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 155,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 175 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11.5 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 3/4 اینچ
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-301
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 192,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 175 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 3/4 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-302
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 240,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 240 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 11 سانتیمتر
  • نوع دمپر هوا : دستی
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-303
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 340,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : یک مرحله ای
  • قدرت موتور : 370 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 14.5 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-304
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 450.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 450 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 14.5 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-305
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 550,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 750 W
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 16 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-306
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 700,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 1.1 KW
  • نوع برق مصرفی : تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 17.6 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-308
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 830,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 1.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز, تکفاز
  • قطر لوله شعله پوش : 17.6 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-310
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 1,200,000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 2.2 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 22 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-315
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 1.700.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 4 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 22 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 1/2 1 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • نمایندگی گرم ایران در اصفهان-GNG 320
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 2.200.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 5.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 25.5 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-325
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 2.700.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 7.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 25.5 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-330
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 3.300.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : دو مرحله ای
  • قدرت موتور : 7.5 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 25.5 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 2 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-340
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 4.400.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : سه مرحله ای
  • قدرت موتور : 11 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 39 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 3 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +
 • مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-350
  برای قیمت تماس بگیرید
  ویژگی‌های محصول
  • قدرت گرمادهی : 5.300.000 Kcal/hr
  • نوع سوخت : دوگانه سوز(گاز و گازوئیل)
  • نحوه احتراق : سه مرحله ای
  • قدرت موتور : 15 KW
  • نوع برق مصرفی : 3 فاز
  • قطر لوله شعله پوش : 39 سانتی متر
  • نوع دمپر هوا : اتوماتیک
  • نیاز به شلنگ و فیلتر گاز : 3 اینچ
  • برند : گرم ایران
  بیشتر +