پرشر سوییچ

پرشر سوییچ یا همان سوییچ های کنترل فشار تجهیزاتی هستند که در جهت کنترل فشار سیستم به کار می‌روند.به بیان ساده کار پرشر سویچ کنترل فشار است .پرشرسوییچ دارای تیغه های اتصال است. با افزایش یا کاهش فشار  تیغه ها قطع و وصل میگردند. با اتصال یا عدم اتصال تیغه , جریان برق کنترل شده و دستگاه متصل شده به پرشر تغییر وضعیت میدهد. قطع و وصل اتوماتیک پمپ های آب خانگی , کمپرسورهای سیستم های تبرید و… نمونه ای از کاربرد این پرشرهاست.

بیشتر